PL EN DE
Grupy towarowe


Informacja o cenach

W celu uzyskania informacji o cenach oferowanych przez nas produktów prosimy o kontakt z działem sprzedaży.Strona używa pliki cookie

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarkiRODO
W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych. W oparciu o art. 13 i art. 14 powyższego rozporządzenia przekazujemy wymagane rozporządzeniem informacje, w tym informacje dotyczące przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez IPD Consulting Sp. z o.o.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest IPD Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanowie, 32-500 Kolonia Stella 43, NIP: 625-20-25-675, REGON: 273760015, adres e-mail: inf@ipd.com.pl.

2. Cele przetwarzania Państwa danych obejmują:

a. wykonanie umowy, której stroną jest osoba lub reprezentowana przez nią firma, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
b. cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, polegających na pozyskiwaniu nowych kontaktów do potencjalnych klientów komercyjnych na potrzeby oferowania własnych produktów i usług, prowadzenia akcji marketingowych i reklamowych, ewentualnego ustalenia roszczeń, ochrony roszczeń lub obrony przed roszczeniami, itp.
c. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa z zakresu rachunkowości, przepisów podatkowych i innych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c.
d. cele sprzedażowe i marketingowe realizowane przez Administratora w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.

3. Państwa dane osobowe zostały pozyskane w jeden z poniższych sposobów:
a. poprzez bezpośrednie podanie danych osobowych w postaci wizytówki, wysyłki korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej
b. z publicznie dostępnych źródeł i rejestrów takich jak: CEIDG, KRS, REGON, NIP, PKD, firmowe strony internetowe, bądź pod numerami telefonów umieszczonymi na stronach internetowych;
c. przekazanie w dowolny sposób danych niezbędnych do przygotowania i wykonania umowy

4. Biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności, zbierane i przetwarzane będą kategorie danych obejmujące podstawowe służbowe dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy. Dane te będą łączone z danymi nie będącymi danymi osobowymi, które nie pozwalają na identyfikację danej osoby, takimi jak: nazwa firmy, adres firmy, firmowe numery NIP, KRS, REGON, domena firmowa, numer firmowego konta bankowego, nazwa komórki organizacyjnej w firmie, określenie służbowego stanowiska, profilu działalności firmy, itp.

5. Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi niezbędne do wykonania i realizacji zawartej/planowanej do zawarcia z Państwem umowy, takie jak: usługi księgowe, usługi kurierskie, usługi pocztowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych, usługi prawne, analityczne i marketingowe, dochodzenie należności, rozliczanie umów, usługi bankowe w zakresie realizacji płatności. Będą również przekazywane organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7. Państwa dane osobowe będą przewarzane jedynie przez najdłuższy z następujących okresów czasowych:
a. czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości i przepisami podatkowymi,
b. okres nie dłuższy niż 3 lata od ostatniego kontaktu,
c. okres eksploatacji rozwiązania objętego gwarancjami i podobnymi świadczeniami,
d. czas trwania zawartej umowy,
e. okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez administratora
Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony do czasu przedawnienia roszczeń.

8. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści danych osobowych dotyczących Państwa oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679

10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu udzielenia odpowiedzi, przekazania informacji lub przygotowania, zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi, przekazania informacji, lub brak możliwości przygotowania, zawarcia i wykonania umowy.

11. Obowiązek informacyjny w odniesieniu do otrzymanych danych osobowych, zostanie przez Administratora zrealizowany po pozyskaniu danych osobowych w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca lub przy pierwszej komunikacji realizowanej z osobą, której dane dotyczą.

12. Obowiązek informacyjny będzie realizowany w zależności od źródła pozyskania danych oraz dostępnego medium komunikacyjnego:

a. w przypadku otrzymania danych w postaci wizytówki obowiązek będzie realizowany poprzez wysłanie korespondencji elektronicznej zawierającej link do niniejszej informacji
b. po otrzymaniu tradycyjnej korespondencji, obowiązek będzie realizowany poprzez wysłanie odpowiedzi na tę korespondencję w postaci tradycyjnej lub w postaci korespondencji elektronicznej zawierającej link do niniejszej informacji
c. po otrzymaniu korespondencji elektronicznej obowiązek będzie realizowany poprzez wysłanie elektronicznej odpowiedzi na tę korespondencję, zawierającej link do niniejszej informacji

13. W przypadku konieczności usunięcia Państwa danych, wszystkie zebrane dane osobowe zostaną usunięte z nośników danych oraz rejestrów.

Prezes Zarządu
Arkadiusz Staszewski

Dane kontaktowe
IPD Consulting Sp. z o.o.
Ul. Kolonia Stella 43
32-501 Chrzanów

Biura i magazyny mieszczą się w Zakładzie nr 2
Ul. Kolonia Stella 43
32-501 ChrzanówPolecamy

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 9001:2015IPD Consulting Sp. z o.o. 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strony internetowe: Aptus.pl